Accions realitzades

Durant l’any 2014, RETECORK ha treballat intensament en el marc de les activitats previstes en el projecte CORKLANDTOUR. Cork, Landscape & Tourism. Valorització social i turística dels paisatges surers, el qual ha rebut el suport de la Fundación Biodiversidad, del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Al tractar-se d’un projecte d’àmbit estatal, les actuacions s’han dut a terme únicament a Espanya; no obstant això, la Xarxa ha seguit treballant per al seu conjunt mitjançant la captació de socis, assistència a fires i actes, presentacions... en els diferents països membres: Portugal, Itàlia i França.

Cal destacar que la voluntat de la Xarxa, en els pròxims anys, és fer extensiva aquesta tasca realitzada a nivell d’Espanya a tots els altres territoris surers d’Europa.

A continuació, s’exposen les activitats desenvolupades seguint les línies estratègiques del projecte i no dubtin en dirigir-se a Descobreix els territoris surers per més informació.


• Anàlisi de la situació de partida: identificació dels recursos i equipaments turístics potencials.

RETECORK, a través de projectes anteriors, ja disposava d’informació general dels municipis integrats a la Xarxa, així com d’un inventari de tots els espais naturals protegits d’Espanya i una breu fitxa descriptiva dels museus i centres d’interpretació de temàtica surera o que acullin algun espai dedicat a aquesta cultura.

En relació a l’objectiu del projecte CORKLANDTOUR, el qual es centra en presentar les principals característiques i elements d’interès turístic dels territoris surers participants, es va partir d’aquesta informació citada com a base documental i es va dur a terme un procés d’estructuració, actualització de dades i síntesi, de manera que el resultat fora atractiu i de fàcil lectura en els formats turístics que es pretenien utilitzar.

Actualment es disposa de 16 fitxes de municipis, 24 d’espais naturals protegits i 7 de museus i centres d’interpretació.


Descarregar accions realitzades RETECORK 2014, recursos i equipaments turístics.

• Jornades i presentacions de sensibilització i formació dels agents turístics i altres vinculats als territoris surers.

Al llarg de tot el període d’execució del projecte CORKLANDTOUR s’ha participat en diferents esdeveniments i reunions que han permès la presentació del propi projecte i informar de la seva evolució i resultats finals a agents turístics i altres vinculats als territoris surers.

Entre ells podem destacar, per exemple, la participació a la Conferència Internacional Suredes i sector surer, organitzada per la Fundación Biodiversidad; l’assistència a la presentació de Jerez, Ciutat Europea del Vi o a la Trobada d’Enoturisme Portugal/Brasil a Lisboa; així com la participació en el Congrés Internacional de Turisme Rural i de Naturalesa que va tenir lloc a Granada.


Descarregar accions realitzades RETECORK 2014, jornades i presentacions.

• Accions de suport a la creació de producte turístic en els diferents territoris surers.

L’objectiu d’aquesta activitat és assegurar que els agents turístics dels territoris coneguin el projecte i s’impliquin en ell a través de la creació de producte específic. Així, s’han realitzat tallers amb empresaris de l’hostaleria, restauració, empreses d’activitats turístiques, etc., guiant-los per a la concreció d’un producte turístic final atractiu pel mercat nacional i europeu.


Descarregar accions realitzades RETECORK 2014, accions de suport a la creació de producte turístic.

• Desenvolupament d’una campanya de promoció de l’oferta turística de temàtica surera.

Aquesta és una de les activitats essencials del projecte CORKLANDTOUR i té per objectiu disposar d’una plataforma de promoció turística dels territoris surers.

Per això, es va dissenyar un sistema de promoció basat en l’edició de material offline de contacte amb operadores i professionals, l’edició de fulletons per distribuir entre el públic potencial, i una plataforma que aglutinés informació d’interès tant pel públic general com pels professionals del turisme.

Així, s’ha establert contacte i presentat els territoris surers a professionals del sector turístic, públics i privats, d’Espanya, França, Regne Unit, Alemanya, Holanda i Bèlgica.


Descarregar accions realitzades RETECORK 2014, desenvolupament d’una campanya de promoció.

• Material de promoció en el marc del projecte CORKLANDTOUR.

Per arribar als públics objectius marcats (operadors turístics nacionals i europeus, mitjans de comunicació especialitzats, agents turístics públics i privats, i visitants potencials), la Xarxa ha elaborat una sèrie de materials divulgatius i de promoció dels territoris surers i del propi projecte, la majoria disponible en 7 idiomes: dossier professional i fulletó divulgatiu, memòria usb, notes de premsa, i el producte principal, la nova plataforma online.


Descarregar accions realitzades RETECORK 2014, material de promoció.