Objectius

Amb aquesta plataforma es vol treballar per:

1. Defensar els interessos dels territoris surers per tal de contribuir en el seu desenvolupament sostenible des d'una perspectiva socioeconòmica, cultural i ambiental.

2. Garantir que l'activitat surera, que ha estat font de riquesa dels nostres municipis durant més de dos segles, continuï essent un important recurs per al desenvolupament local.

3. Establir estratègies de treball conjuntes en els àmbits de la promoció econòmica, el foment de l'ocupació i la competitivitat i l'obertura recíproca dels mercats internacionals.


Totes aquestes dinàmiques de treball s'han de basar en el diàleg, la concertació, l'estudi i el desenvolupament d'accions comunes entre els municipis i les regions sureres.